Project maatschappelijk vastgoed gemeente Veere

De gemeente Veere bestaat uit 13 dorps- en stadskernen en telt ongeveer 21.000 inwoners. Elke kern heeft in het verleden haar eigen zelfstandige status gekend, waardoor elke kern ook haar eigen voorzieningen zoals school, gymzaal en dorpshuis had en veelal nog heeft. Al dit gemeentelijk maatschappelijk vastgoed van alle 13 kernen is nu de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Veere. Veel van dit vastgoed is 40, 50 en soms meer dan 60 jaar oud en voldoet daardoor niet meer aan de eisen van nu. De bevolking van Veere vergrijst snel en jongeren vertrekken voor opleiding en carrière uit de kernen, wat het proces van vergrijzing versterkt.

Het gemeentebestuur van Veere had behoefte aan een toekomstvisie op het maatschappelijk vastgoed in 2025. Centrale vraagstuk hierbij is hoe ontwikkelt zich de bevolkingssamenstelling van Veere en welke voorzieningen en functies horen hierbij in 2025. Omdat het gemeentebestuur zich van begin af aan gerealiseerd heeft dat dit vraagstuk grote financiële investeringen zal vragen, was een tweede logische vraag. Hoe is een en ander het best te financieren, en vooral hoe kan dit toekomstige vastgoed het best geëxploiteerd worden. Het gemeentebestuur had een sterke wens om vooral het maatschappelijk veld (verenigingen, organisaties) een belangrijke rol te geven in de exploitatie van deze voorzieningen.

VM&A kreeg de rol en verantwoordelijkheid om in goed contact met alle partijen zoals dorpsraden, kerkraden, schoolbesturen, (sport)verenigingen enz. een gedragen toekomstvisie te formuleren. Naast de maatschappelijke en bestuurlijke belangen is draagvlak voor het project in de eigen organisatie een belangrijk aandachtspunt. Na diverse consultatierondes en discussieavonden in de kernen stelde VM&A het visiedocument “Maatschappelijk Vastgoed 2025 beleid en uitvoeringsagenda” op. De gemeenteraad van Veere stemde in december 2016 in met dit visiedocument.

Het visiedocument maatschappelijk vastgoed is voorzien van een uitvoeringsagenda van het beleid tot 2025. Een interne projectgroep gaat vanaf 2017 uitvoering geven aan het maatschappelijk vastgoed beleid en uitvoeringsagenda 2025. De gemeente heeft VM&A gevraagd als adviseur op te willen blijven treden van deze projectorganisatie. VM&A heeft geadviseerd over de projectorganisatie, beheer- en stuuraspecten (GROTIK), onderhandeling strategieën school- en sportbesturen, dorpsraden en bewoners.

Parallel aan de ontwikkelingen met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed, werd de gemeente zich steeds bewuster van nut en noodzaak van het hebben van een adequate gemeentelijke vastgoedstrategie en het hebben van een daarop afgestemde vastgoedportefeuille. Dit alles moet uiteraard de basis vinden in goed gemeentelijk vastgoedbeleid. De gemeente heeft nu al een vastgoedportefeuille met een herbouwwaarde van ongeveer € 80 miljoen, onverminderd de grote aanstaande investeringen in het maatschappelijk vastgoed. Dit alles maakte dat de gemeente een verdere professionalisering wenste van het beheer en exploitatie va het gemeentelijk vastgoed. VM&A heeft de opdracht gekregen dit proces te initiëren en de organisatie te begeleiden bij het formuleren van het gemeentelijk vastgoedbeleid. VM&A heeft de betreffende beleidsdocumenten opgesteld en de bestuurlijke besluitvorming (vaststelling) hiervan voorbereid. De onderzoeksopdracht is opgeleverd aan het college van burgemeester en wethouders en is geaccepteerd. De uitvoering en verdere implementatie van deze beleidspunten zijn in 2018 door de eigen organisatie ter hand genomen.