Privacy Verklaring

Privacyverklaring

 1. Van der Vliet Management & Advies is een zelfstandig en onafhankelijk werkend adviesbureau op het gebied van bouw- en projectmanagement, huisvestingsadvies, (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoedbeleid en vastgoedadvies non profit.

Om onze dienstverlening goed te kunnen verrichten is het soms nodig om (persoons)gegevens van opdrachtgevers, contactpersonen en samenwerkingspartijen te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring willen wij duidelijk maken wat we hoe vastleggen en waarom en welke rechten u heeft. Op onze website www.vmena.nlstaat altijd de laatste versie van de privacyverklaring.

 1. We verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:
 • Het behandelen en afhandelen van informatie-vragen en/of aanvragen tot een aanbieding/offerte
 • Het kunnen contacteren van de juiste mensen in organisaties van opdrachtgevers en daarmee samenwerkende partijen
 • Het adequaat beheren van deze persoonsgevens, zodat deze juist zijn en niet langer of uitgebreider bewaard blijven dan nodig
 • Het digitaal of fysiek versturen van relevante en/of informatieve post
 • In voorkomende gevallen voor het werven en beoordelen van personeel of andere contractpartijen

De persoonsgegevens worden zonder toestemming niet voor enig ander doel gebruikt dan hier is vermeld.

 1. Verantwoordelijk voor het verwerken en beheren van persoonsgegevens is Van der Vliet management & Advies, Lievevrouwestraat 91, 4641 EM Ossendrecht.

 

 1. Uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken en beheren dan nodig is om de genoemde activiteiten goed uit te kunnen voeren. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en beheerd:
 • Naam, geslacht, functie, organisatieonderdeel en contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer, post- en bezoekadressen en overig
 • Notities, gespreksverslagen e.d. naar aanleiding van contactmomenten en/of als gevolg van aanbieden, verkrijgen, beheren en uitvoeren van (gedeeltelijke) opdrachten
 • Notities van uw voorkeuren en interesses, meningen, aanbevelingen en/of klachten over de dienstverlening van Van der Vliet Management & Advies

Als regel geldt dat deze gegevens door uzelf zijn verstrekt, wellicht met uitzondering van openbaar te raadplegen (digitale) gegevens, zoals openbare bestanden als telefoon- en postcodeboeken en social media.

 

 

 1. Om ons gerechtvaardigd belang te behartigen is het nodig dat wij de persoonsgegevens mogen gebruiken. Dat gerechtvaardigd belang is:
 • Het (digitaal) onder de aandacht brengen van de dienstverlening en activiteiten van Van der Vliet Management & Advies
 • Het in contact komen met (potentiële) relaties, opdrachtgevers, samenwerkingspartners en in voorkomende gevallen sollicitanten
 • Het verbeteren van onze website.

Door het verstrekken van persoonsgegevens (fysiek of digitaal) is impliciet ook toestemming verstrekt voor het gebruik van deze persoonsgegevens. Deze toestemming kan op ieder moment weer ingetrokken door een simpele melding hiervan. De betreffende persoonsgegevens zullen n iet meer gebruikt worden, tenzij een andere wettelijke grond dit eist.

 1. Alleen medewerkers van Van der Vliet Management & Advies die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren, hebben toegang tot de gegevens.

Soms is het nodig om derden in te schakelen of te betrekken, zoals leveranciers of verzenders. Deze krijgen alleen toegang tot de persoonsgegevens als zij de gegevens gebruiken op een manier en voor een doel dat gerelateerd is aan het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.

Soms moet op grond van wettelijke verplichtingen gegevens verstrekt worden aan bijvoorbeeld de belastingdienst en/of andere overheidsinstanties. Daarbij wordt altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk beschermd. Andere voorbeelden zijn; het verstrekken van gegevens is noodzakelijk in het belang van de (Staats)veiligheid, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten en/of als de belangen van andere mensen in het geding zijn.

Voor het beheer en onderhoud van computersystemen kan het nodig zijn dat leveranciers inzage hebben in deze systemen. Daarbij kunnen leveranciers mogelijk persoonsgegevens inzien. Dat mag alleen met achtneming van de bepalingen van deze privacyverklaring en een geheimhoudingplicht.

De website www.vmena.nlmaakt gebruik van cookies om  bezoekerservaring te optimaliseren en de website verder te ontwikkelen. Een cookie is een bestandje dat op de harde schijf van de bezoeker wordt opgeslagen. Websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. Van der Vliet Management & Advies is niet aansprakelijk voor de inhoud, het privacy beleid en het gebruik van cookies van andere partijen.

 

 

 1. Bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens kan eenvoudig door hier melding van te doen door middel van een brief/e-mail te sturen, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar info@vmena.nl . Vergeet niet het BSN op de kopie onleesbaar te maken. Vermeld in de brief duidelijk tegen welk gebruik bezwaar wordt gemaakt.

Een ieder heeft recht om zijn of haar persoonsgegevens op te vragen. Onjuiste persoonsgegevens zullen gecorrigeerd worden. Op verzoek kan de verwerking van persoonsgegevens beperkt en/of verwijderd worden. Op verzoek kunnen persoonsgegevens aan andere partijen worden overgedragen. Deze verzoeken worden geweigerd als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor de gebruikte systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch zijn.

Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan te allen tijde een klacht ingediend worden.

 1. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening van Van der Vliet Management & Advies, tenzij wettelijke regelingen bepalen dat gegevens langer moeten worden bewaard.

 

 1. In alle redelijkheid worden passende maatregelen genomen om de verwerkte gegevens tegen onrechtmatig gebruik, wijziging, openbaarmaking of vernietiging te beschermen. In geval van een onverhoopt incident zullen de betrokkenen onverwijld en volledig worden geïnformeerd.

Ossendrecht, mei 2018