Gemeentelijk Vastgoedbedrijf

Oprichting Gemeentelijk Vastgoedbedrijf Vlaardingen 

De gemeente kende nog geen (integraal) vastgoedbeleid en –beheer. Een adequaat inzicht in de vastgoedportefeuille, een visie en beleid op het gemeentelijk vastgoed en een integraal verantwoordelijk organisatieonderdeel ontbraken. Hoe geldstromen binnen het vastgoed verliepen was onduidelijk. 

Het vastgoed beheer was verdeeld over diverse organisatieonderdelen. Zogenaamde dienstgebouwen waren in beheer bij een facilitaire afdeling, maatschappelijk vastgoed was in beheer bij beleidsambtenaren van bijvoorbeeld een welzijnsafdeling en strategisch- en overig vastgoedbezit, al dan niet opgenomen in een grondexploitatie, werd beheerd bij de afdeling grondzaken. 

Allereerst is het integrale vastgoedbeleid op- en vastgesteld, waarin de onderscheidene belangen van beleid, eigenaar en gebruiker zowel op strategisch als tactisch niveau onderkend zijn. In dit document is ook de gewenste performance van de vastgoedportefeuille vastgesteld. 

Na de vaststelling van dit beleidsdocument is de inventarisatie gestart van de vastgoedportefeuille. Uit alle organisatieonderdelen is het vastgoed opgenomen in de portefeuille. Gelijktijdig is de voorbereiding gestart voor het oprichten van het Vastgoedbedrijf. 

Bij de oprichting van het Vastgoedbedrijf is onderscheid gemaakt tussen; 

  • Algemeen management 
  • Vastgoedmanagement 
  • Bouwprojectmanagement 
  • Huisvestingsmanagement 

Op basis van de onderkende belangen tussen beleid, gebruiker en eigenaar is een transparant stroomschema opgesteld waarlangs de geldstromen in het gemeentelijk vastgoed lopen. 

Nadat het Vastgoedbedrijf operationeel was geworden is al het gemeentelijk vastgoed ingebracht. Hierdoor werden geldstromen transparanter. Het vastgoedbeleid geeft goede handvatten voor het verder te ontwikkelen maatschappelijk accommodatiebeleid, introduceert kostendekkende huur, zet gemeentelijk vastgoed in als middel om beleidsdoelen mede te realiseren, maakt de prestatie van de vastgoedportefeuille inzichtelijk en verbetert deze. 

Naast het gemeentelijk vastgoedbeleid is een Beheerplan Gemeentelijk Vastgoed opgesteld. In dit beheerplan komen zaken aan de orde als; 

  • Verwerven, vervreemden en beheren van vastgoed 
  • Relatie huurder, verhuurder en (ver)huurbeleid 
  • Onderhoudsniveaus 
  • Financiën, exploitatie, boekwaarden, BTW en staatssteun 
  • Risicomanagement 

Gemeenten dienen beheerplannen op te stellen en actueel te houden met betrekking tot hun kapitaalgoederen. Aangezien gemeentelijk vastgoed ook een kapitaalgoed is, is een Beheerplan Gemeentelijk Vastgoed vanzelfsprekend. Provinciale overheden zien toe op de gemeentelijk financiën en deze beheerplannen.