Renovatie Stadsgehoorzaal Vlaardingen

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Nadere toelichting bij Projectmanagement renovatie (ver)nieuwbouw theater 

Dit project heb ik mogen begeleiden vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en nazorg. De initiatieffase heeft veel tijd in beslag genomen door de moeizame politiek bestuurlijke besluitvorming. Een dergelijk langdurig traject is niet vreemd bij besluitvorming over grote investeringen voor maatschappelijke voorzieningen. 

Het begeleiden en tot goed resultaat leiden vraagt politiek bestuurlijke sensitiviteit, veelvuldig overleg met diverse partijen met afwijkende belangen en het managen van verwachtingen. Het is van groot belang de (bestuurlijk) opdrachtgever goed te adviseren over welke besluiten op welk moment genomen kunnen/moeten worden en op welke wijze de politiek te betrekken. 

Naast de initiatieffase kent een project nog een aantal fasen; 

  • Definitiefase 
  • Ontwerpfase 
  • Bouwvoorbereidingsfase 
  • Aanbestedingsfase 
  • Realisatiefase 
  • Nazorgfase 

Al deze fasen heb gemanaged, waarbij bewaking van het programma van eisen, planning, financiën en besluitvorming de basis van de werkzaamheden is. Ik doe dit aan de hand van de GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) aspecten, aangevuld met Risicobeheersing. Het is tijdens- en na- elke fase van groot belang om juist en tijdig te blijven communiceren en op basis van de fasedocumenten de juiste besluiten te laten nemen. 

Over een periode van ongeveer 7 jaar heb ik de hiervoor beschreven fasen mogen begeleiden. Met name de initiatieffase heeft veel aandacht gevraagd met betrekking tot de politieke besluitvorming. Op vele politieke velden diende geschaakt te worden en het bij elkaar brengen van uitlopende politieke belangen was een uitdaging op zich. Uiteindelijk heeft het geresulteerd in een positief besluit om het theater te renoveren en uitbreidende nieuwbouw te realiseren. 

Tijdens de definitiefase hebben we het programma van eisen (pve) opgesteld. Mijn rol hierin was vooral ook het begeleiden van dit proces. Het managen hiervan richt zich vooral op het boven tafel krijgen van de juiste vragen en wensen en nog uit de oplossingen te blijven. Vervolgens heb ik diverse deskundige adviseurs ((theater) installatietechnisch, bouwfysisch, duurzaamheid, bouwkundig, bouwkosten e.d.)bij elkaar gebracht en hebben wij het pve geschreven. 

Voor de ontwerpfase heb ik de (Europese) selectie van de adviseurs (architect, constructeur, installatieadviseur) begeleid. Bij grote projecten worden de drempelbedragen voor Europese aanbesteding al snel overschreden, hierdoor zijn deze aanbestedingen vaak complex zijn en niet zonder risico voor de opdrachtgevers. Dit geldt overigens ook voor de aanbestedingsfase waarin de werken worden aanbesteed. 

Tijdens de realisatiefase richt het projectmanagement zicht vooral op het aansturen van de directievoering en het nadrukkelijk behartigen van de belangen van de opdrachtgever en de toekomstige gebruikers. Denk hierbij aan kostenbewaking en planning. In de nazorgfase ligt het accent vooral op het helpen van de gebruikers bij het wegwijs maken en in gebruik nemen van het gebouw. Klopt alles, werkt alles? Is alles goed opgeleverd? Ook het zorgdragen voor het oplossen van oplever- en knelpunten hoort hierbij.