Deskundige ondersteuning, professionele begeleiding

VM&A is een deskundig management en adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in (gemeentelijk) maatschappelijk vastgoed. Daarnaast beschikt VM&A over een uitgebreid netwerk waarin een breed scala aan deskundigheden en kwaliteiten zijn vertegenwoordigd, waarmee goed wordt samengewerkt. Door dit brede en betrouwbare netwerk kan VM&A veelal de totaal benodigde expertise voor de opdracht inbrengen. Ook de continuïteit van de dienstverlening door VM&A wordt uit dit netwerk gewaarborgd. 

VM&A levert maatwerk en is flexibel in de invulling van de opdrachten. In goed overleg met de opdrachtgever worden prioriteiten gesteld en bewaken wij  planning/tijdsbesteding, (fase)resultaten en fasedocumenten, inclusief besluitvorming. Natuurlijk bewaken wij ook de kosten, zowel de project als ‘eigen’ lijn organisatiekosten. Deze werkwijze geeft volgens ons de opdrachtgevers maximale mogelijkheden om te sturen op planningen, resultaten en de kosten te beheersen.

Curriculum

De oprichter en directeur van Van der Vliet Management & Advies b.v., Wim van der Vliet, heeft een brede maatschappelijke belangstelling. Hij is breed georiënteerd wat ook goed tot uitdrukking komt in het CV van Wim. Hij heeft inhoudelijk een heel breed scala aan functies vervult, waarbij hij (eind)verantwoordelijkheid droeg binnen staf-/en lijnorganisatie. Daarnaast heeft hij ruime ervaring in het leiden van grote en kleinere projecten.

De werkwijze van Wim kenmerkt zich in algemene zin door samenwerking, openheid en eerlijkheid, volledig transparant en integer, enthousiasme, brede betrokkenheid bij de opdrachtgever (organisatie/bestuur), heldere communicatie en een scherp oog voor (maatschappelijk) betrokken partijen.

Wim beschikt over ruime ervaring in leidinggevende functies. Mede door deze ervaringen is de fundering gelegd voor integer, betrouwbaar en deskundig advies Hij is door zijn ervaringen ruim bekend met het klappen van de zweep in organisaties/gemeenten. Regelmatig heeft hij wethouders ondersteund/geadviseerd in hun debat met de gemeenteraad en heeft daardoor een goede politieke sensitiviteit ontwikkeld.

CURRICULUM VITAE

W.J. (Wim) van der Vliet           Van der Vliet Management & Advies BV.

Lievevrouwestraat 91                Postbus 49

4641 EM Ossendrecht               4630 AA Hoogerheide     

0627 617 510

wim@vmena.nl

www.vmena.nl

_____________________________________________________________

 

Relevante functies

 

 • 2017 – 2018, adviseur uitvoerend projectteam maatschappelijk vastgoed 2025 gemeente Veere.

Het visiedocument maatschappelijk vastgoed is voorzien van een uitvoeringsagenda van het beleid tot 2025. Een interne projectgroep gaat uitvoering geven aan het maatschappelijk vastgoed beleid en uitvoeringsagenda 2025. De gemeente heeft mij gevraagd als adviseur op te blijven treden van deze projectorganisatie. Ik adviseer over de projectorganisatie, beheer- en stuuraspecten (GROTIK), onderhandeling strategieën school- en sportbesturen, dorpsraden en bewoners.

 

 • 2016 – 2017, projectleider visie document maatschappelijk vastgoed en accommodaties 2025 gemeente Veere

Het gemeentebestuur wenste een toekomstvisie op het maatschappelijk vastgoed 2025. Centrale vraag hierbij is welke functies in 2025 zijn nodig en hoe kan dit het best geëxploiteerd worden. Het is mijn rol en verantwoordelijkheid om in goed contact met alle partijen zoals dorpsraden, kerkraden, schoolbesturen, (sport)verenigingen enz. een gedragen toekomstvisie te formuleren. Naast de maatschappelijke en bestuurlijke belangen is draagvlak voor het project in de eigen organisatie een belangrijk aandachtspunt. De gemeenteraad stemde in december 2016 in met het visiedocument.

 

 • 2017 –2018, adviseur gemeentelijk vastgoedbeleid bij gemeente Veere

De gemeente heeft een vastgoedportefeuille met een verzekerde herbouwwaarde van ongeveer € 80 miljoen. Daarnaast staat de gemeente aan de vooravond van grote investeringen in het maatschappelijk vastgoed. Dit alles maakt dat de gemeente een verdere professionalisering wenst van het gemeentelijk vastgoed. Het is mijn opdracht dit proces te initiëren en te begeleiden, de beleidsdocumenten en de bestuurlijke besluitvorming voor te bereiden. De onderzoeksopdracht is opgeleverd en geaccepteerd. De verdere implementatie neemt men ter hand.

 

 • 2010 – 2015 projectleider gemeentelijke huisvesting (nieuw gemeentehuis) gemeente Bloemendaal

Dit project heb ik mogen leiden vanaf de initiatief fase tot en met oplevering en nazorg. Veel aandacht is besteed aan het creëren van bestuurlijk draagvlak in de gemeenteraad, het nadrukkelijk betrekken bij de definitie en ontwerpfase bleek hiertoe de sleutel. Bij dit project is een gedeelte van de oudbouw, na renovatie, geïntegreerd in het nieuwe gemeentehuis en in 2015 in gebruik genomen. Voor dit project heb ik de architect diensten Europees aanbesteed. Deze aanbesteding is als een ‘best practice’ opgenomen in de uitgave van Architectuur Lokaal uit Amsterdam (url: http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/05/BP-Bloemendaal-architectenselectie-nieuwe-huisvesting-gemeente.pdf)

Project is binnen de gestelde kaders opgeleverd.

 

 • 2015 – 2016 adviseur inrichting facilitaire organisatie gemeente Bloemendaal.

Na de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis heeft de gemeente mij gevraagd om te helpen en te adviseren bij diverse gebruikers huisvestingsvraagstukken. Daarnaast adviseerde ik de gemeenteover de oprichting, inrichting en taak- en doelstelling van het op te richten team Facilitaire Zaken. Dit team is nu volledig operationeel.

 

 • 2011 – 2012 adviseur gemeentelijke huisvesting gemeente Krimpen aan den IJssel

Mijn onderzoeksrapportage over de mogelijkheden tot verbetering van de huisvesting van de gemeentelijke organisatie is later gebruikt als brondocument voor de (ver)nieuwbouw van het gemeentehuis.

 

 • 2010 – 2011 adviseur gemeentelijk vastgoed gemeente Krimpen aan den IJssel

Het gemeentelijk vastgoedbeleid heb ik samen met de organisatie opgesteld en is door de gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel van dit advies was ook de beschrijving en invulling van een nieuw organisatieonderdeel op het gebied van gemeentelijk vastgoed. Dit organisatieonderdeel is gerealiseerd en geïmplementeerd.

 

 • 2009 – 2010 adviseur gemeentelijk vastgoed gemeente Westland

Dit heeft geleid tot het vaststellen van gemeentelijk vastgoedbeleid.

 

 • 2009 zelfstandig adviseur en interim- en projectmanager, directeur Van der Vliet Management & Advies BV.

 

 • 2007 – 2010 Programmamanager nieuw stadhuis gemeente Vlaardingen, vanaf 2009 als zelfstandig adviseur

Dit project heb ik mogen leiden vanaf de initiatieffase tot en met het voorlopig ontwerp. Ook voor dit project geldt dat de initiatieffase en de definitiefase veel tijd vragen. Enerzijds door politiek bestuurlijke besluitvorming, maar ook door de benodigde kwaliteit van de stukken, zoals het programma van eisen. De selectie van de adviseurs vond plaats door niet openbare Europese aanbestedingen. Deze aanbesteding van de architect diensten is door Architectuur Lokaal opgenomen in hun uitgave ‘Zo kan het ook’

  (url: http://arch-lokaal.nl/wp-content/uploads/2012/02/Vlaardingen-aanbesteding-stadhuis.pdf)

 

–        2006 – 2008 oprichter en hoofd van het Vastgoedbedrijf gemeente Vlaardingen

De nieuwe vastgoed eenheid was een logisch vervolg op het gemeentelijk vastgoedbeleid. Hier een heel nieuw organisatie onderdeel opgezet met materiele inbreng uit diverse organisatieonderdelen, waaronder beleidsafdelingen, Grondzaken enz.

 

 • 2004 – 2005 Programmamanager opstellen, vaststellen en implementeren van integraal vastgoedbeleid gemeente Vlaardingen

 

 • 2004 – 2005 Programmamanager nieuw stadhuis gemeente Vlaardingen, vanwege politieke situatie tijdelijk gestopt en later weer opgepakt in 2007

 

 • 2000 – 2007 Projectmanager renovatie (ver)nieuwbouw theater

In deze functie was ik verantwoordelijk voor- en heb ik leiding gegeven aan het project renovatie en uitbreidende nieuwbouw van het theater. Bestuurlijk is dit een enorm proces geweest om de besluitvorming uiteindelijk rond te krijgen. Bijkomende problemen in dit project waren de aanwezigheid van asbest in het pand en onvoorziene grondwaterproblematieken. Ook de specifieke theater technische installaties dienden vervangen te worden. Het project is binnen de gestelde kaders volbracht en opgeleverd. Het nieuwe theater is een combinatie van oud en nieuw. Project is binnen de gestelde kaders opgeleverd.

 • 2000 – 2004 Hoofd afdeling Onderwijs en Cultuur, tevens plaatsvervangend directeur dienst Welzijn gemeente Vlaardingen

Dit was een van de nieuwe afdelingen ontstaan door het samenbrengen van Stadsbibliotheken, Stadsarchief, gemeentelijktheater en de onderwijsafdeling. In deze functie was ik ook lid van de veiligheidsstaf.

 

–        1999 – 2000 Managementteam dienst Welzijn gemeente Vlaardingen

In deze functie heb ik samen met een collega de dienst Welzijn (ca. 350 fte.) gereorganiseerd. Verscheidene zelfstandige eenheden hebben wij bij elkaar gebracht in nieuwe afdelingen. Ook het (formeel) als bestuurder in de zin van de WOR, overleggen met de Ondernemingsraad behoorde tot mijn taken.

 

 • 1997 – 2000 Directeur Stadsbibliotheek Vlaardingen

Deze functie heb ik aanvaard met een financiële taakstelling. Mede door de vele verschillende aandachtsvelden te reorganiseren en in samenhang te positioneren en het herinrichten van werkprocessen is deze bezuiniging gerealiseerd.

 

 • 1994 – 1997 Hoofd sector Financiële Diensten en Automatisering, Juridische Zaken Sociale Dienst gemeente Vlaardingen
 • 1994 – 1998 directeur Gemeentelijke Kredietbank Vlaardingen,

Deze twee functies vervulde ik gelijktijdig. Ik integreerde de eenheid schuldhulpverlening vanuit de GSD naar de GKB. Hierdoor ontstond een efficiënte en effectieve GKB, waar alle producten op het gebied van hulpverlening, sanering en kredietverstrekking samen kwamen.

 

 • 1992 – 1994 Projectleider sociale vernieuwing gemeente Vlaardingen

 

 • 1987 – 1992 Stafbureau Mobiele Eenheden Zuid-Holland en Zeeland

 

 

Relevante opleidingen/trainingen

 

 • Spiral Dynamics (Emergent 2006 – 2007)

 

 • Bouwprojectmanagement Stevens van Dijck (2006) Diploma/Certificaat

 

 • LINK traject Publiek Domein (2004 – 2005) Diploma/Certificaat

 

 • Human Dynamics, (Melief 2001 – 2003)

 

–        Training INK managementmodel (INK 2001)                             Diploma/Certificaat

 

–        Training ‘Persoonlijk leiderschap'(Eggink c.s. 1998 – 1999). Deze training bouwt voort op ‘Mensenwerk’ en spitst zich toe op het verder sturing geven aan verandering. De training is gericht op een dieper inzicht in en afstemming op wat er speelt; beter contact met wat je wilt en vindt en duidelijker en effectiever presenteren van jezelf en je ideeën

 • Supervisie als continuïteit op ‘mensenwerk’ (Eggink c.s. 1997 – 1998).
 • Training ‘Mensenwerk’ (Eggink c.s. trainers en organisatieadviseurs 1997), deze training is gericht op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van handelen en communiceren, het beter benutten van eigen kwaliteiten in de functie en een diepere ontwikkeling van het persoonlijk leiderschap.

 

 • Leiding geven aan verzelfstandiging (Euroforum 1995).

 

 • Hoger Management (ISW/IBW 1994 – 1996), hoofdthema’s financieel economisch management, human resource management, organisatie en bedrijfskunde, marketing en ondernemen (WO studieniveau). Diploma/Certificaat

 

 • Financiën voor sociale zaken (Bestuur en Management Consultants 1994).

 

 • Effectieve presentatie/communicatie (Elsevier 1994).

 

 • Leergang Beleidskunde (Bestuursacademie Randstad 1993).

 

 • Training ‘profileren als projectleider’ (van Harte en Lingsma 1993).                                                                                                                       Diploma/Certificaat

 

 • Officiersopleiding mobiele eenheden, verschillende colleges en thematische studiebijeenkomsten; Politie-instituut voor openbare orde en veiligheid (PIOOV 1987-1992).

 

 • Politiediploma’s A en B, aangevuld met diverse kaderopleidingen met betrekking tot; managementstijlen, communicatiestijlen, conflicthanteringen, personeelsbegeleidingsinstrumenten en stresshantering (1975-1987).

Diploma/Certificaat